מדיניות פרטיות

 

חברת אלפא ביתא (איי.אס.איי) אינדקסים להשקעות (2007) בע"מ (להלן: "החברה") מכבדת את הפרטיות של כלל לקוחותיה הקיימים ו/או הפוטנציאליים, הגולשים באתר אותו היא מנהלת ומפעילה בכתובת www.alphabeta.co.il (להלן: "האתר"). הגולשים והלקוחות הקיימים והפוטציאליים ייקראו להלן ביחד: "המשתמש" או "המשתמשים".

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר, הזמין לקריאה באתר. מדיניות הפרטיות מפרטת את האופן שבו החברה עושה שימוש במידע שנמסר לה ע"י המשתמשים באתר ו/או שנאסף על ידה במהלך השימוש באתר.

מסירת המידע לחברה ע"י המשתמש, תלויה בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינה נובעת מחובה חוקית.

לידיעתך, המידע שיימסר לחברה ע"י המשתמש ישמר במאגרי המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. כל גלישה, שימוש באתר או ניסיון לעשות שימוש באתר (להלן: "שימוש"), מעידים על הסכמת המשתמש לאמור במדיניות פרטיות זו.

אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות או לתקנון האתר, אנא הימנע מעשיית שימוש באתר או פנה אלינו על מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות.

*מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

*הכותרות הינן לצרכי נוחות בלבד.

מדיניות פרטיות זו מהווה הודעה לפי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").

מדיניות הפרטיות להלן תפרט מהם סוגי המידע שהחברה אוספת אודות המשתמשים, מהן המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה שימוש החברה עשויה לעשות במידע, מי הם הצדדים השלישיים שהחברה תעביר להם מידע אודות המשתמשים, הסיכונים הכרוכים במסירת המידע ועוד.

1.              מהו מידע?

במדיניות פרטיות זו, משמעות המונח "מידע" הוא כל מידע לרבות מידע רגיש, כהגדרת מונחים אלו בחוק, וכן כל נתון או מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו במסגרת השימוש של המשתמש באתר, שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש.

המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמש

1.1.                  מידע שהמשתמש מוסר לחברה ו/או למי מטעמה. למשל, כאשר מבקש להשאיר פרטים בתיבת "צור קשר", במסגרת השימוש באתר ו/או כאשר מוסר פרטים במסגרת שיחות או התכתבויות עם נציגי החברה ו/או כאשר מבקש להצטרף לרשימת התפוצה של החברה (ככל שקיימת);

1.2.                  מידע שמתקבל אצל החברה בקשר עם השימוש באתר. למשל, כאשר המשתמש גולש או עושה כל שימוש באתר.

2.              המידע אותו החברה אוספת אודות המשתמש

החברה תאסוף אודות המשתמשים את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו):

2.1.                  פרטי זיהוי ופרטי התקשרות לרבות שם מלא, חברה, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני;

2.2.                  נתונים נוספים שהמשתמש מוסר במסגרת תיבת "צור קשר";

2.3.                  נתונים המתקבלים במסגרת שיחות ו/או התכתבויות עם נציגים מטעם החברה;

2.4.                  נתונים ומסמכים נוספים שהמשתמש בוחר למסור לחברה מרצונו;

2.5.                  נתונים אודות הרגלי הגלישה של המשתמש וכן נתונים בקשר עם השימוש שעושה באתר, לרבות מידע בדבר הצעות ושירותים שעניינו את המשתמש וכן מידע שנקלט מן הדפדפן, ובכלל זאת כתובת האינטרנט (IP) של המשתמש.

החברה עשויה לשמור מידע שייאסף במהלך השימוש כאמור לעיל כמידע שאינו מזוהה אישית.

2.6.                  נתונים מצרפיים (אגרגטיביים), נתונים סטטיסטיים ‏ונתונים אחרים שנגזרים מהמידע על המשתמש.

2.7.                  כל מידע נוסף שהמשתמש מוסר ו/או מתקבל אצל החברה בקשר עם המשתמש ועם השימוש באתר.

3.              המטרות לשמן החברה אוספת את המידע

החברה אוספת מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:

לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים על ידי החברה או מי מטעמה ובכלל זאת:

3.1.                  ניהול לקוחות קיימים ופוטנציאליים;

3.2.                  יצירת קשר עם המשתמש;

3.3.                  שליחת עדכונים (ככל שירשם לרשימת התפוצה ככל שקיימת);

3.4.                  הפעלה וניהול של האתר;

3.5.                  לשם פיתוח ותפעולו של האתר;

3.6.                  לשם תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו;

3.7.                  לשם שיפור חווית המשתמש באתר ו/או איכות השירותים שמספקת החברה;

3.8.                  לשם עריכת נתונים סטטיסטיים והעברת מידע מעובד, סטטיסטי או אחר, לצדדים שלישיים;

3.9.                  לשם ניתוח, ומחקר ועריכת סטטיסטיקות;

3.10.              לשם הצגה והתאמת מודעות שיוצגו בפני המשתמשים ועשויים להתאים להעדפותיהם באתר, בפלטפורמות פרסום וכן באתרי אינטרנט אחרים;

3.11.              לצורך משלוח באמצעים אלקטרוניים דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים, הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי (בכפוף לקבלת הסכמה בהתאם לדרישות הדין);

3.12.              לצרכי דיוור ישיר כהגדרתו בחוק;

3.13.              לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;

3.14.              לשם אכיפה של הוראות תקנון האתר ומדיניות פרטיות זו;

3.15.              שמירה על קניינה של החברה, מניעת גניבות והונאה;

3.16.              לשם שמירה על אינטרסים לגיטימיים של החברה;

3.17.              לשם עמידה בהוראות כל דין.

4.              העברה של המידע

4.1.                  החברה לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים, אלא בהתאם למפורט להלן.

4.2.                  העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול ככל הניתן מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

4.3.                  החברה עשויה להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים ‏‏(לרבות על דרך של מתן גישה) בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

4.3.1.                     צדדים שלישיים שהחברה מחויבת על פי דין להעביר אליהם מידע אודות המשתמש.

4.3.2.                     צדדים שלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים בקשר עם האתר ופעילותו ו/או בקשר עם השירותים ו/או המוצרים שמפורסמים באמצעותו. גורמים אלו מספקים לחברה, בין היתר:

שירותי תמיכה במערכות האתר, מערכות אבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי הפעלת האתר, שירותי אחסון מידע, שירותי ניהול מידע המשתמשים ו/או הלקוחות, ספקי תוכנות המשמשות את החברה, שירותי בניית אתרים, תוכנות עריכה ועיצוב תוכן, אתר וחוויות משתמש ועוד, ספקי ערוצי תקשורת עם הלקוחות, שירותי פרסום דיוור ושיווק, עורכי דין ויועצים מקצועיים חיצוניים אחרים, שירותי עריכת סקרים ומחקרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים בקשר עם פעילותה.

4.3.3.                     צדדים שלישיים אשר החברה עושה שימוש בפלטפורמות שלהם לצורך שיווק ו/או ניהול הקשר עם המשתמשים, כגון:LinkedIn , YouTube, Whatsapp והשימוש בהן על ידי המשתמש ייעשה בהתאם ובכפוף למדיניות הפרטיות של כל מערכת ו/או מדיה כאמור לעיל, כפי שתעודכן מעת לעת, ואשר זמינה באתרי החברות כאמור.

4.3.4.                     אם תתקבל אצל החברה  הוראה ו/או דרישה, לרבות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם להוראות כל דין.

4.3.5.                     בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין החברה או מי מטעמה.

4.3.6.                     במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות במידע המצוי במאגרי המידע של החברה ו/או באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה וכן במקרים של בחינת היתכנות של המקרים הנזכרים לעיל ו/או בחינת היתכנות פעילות עסקית כלשהי עם צד שלישי.

4.3.7.                     כאשר הצד השלישי הינו חברה-אם, חברה-בת או חברה קשורה של החברה, כהגדרתם בחוק החברות;

4.3.8.                     אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע בחברה, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמשים אחרים ו/או ברכוש שלהם.

4.3.9.                     אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש עושה שימוש באתר ו/או בשירותים לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.

4.3.10.                  בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

4.4.                  במסגרת העברה לצדדים שלישיים כמפורט לעיל, יתכן והחברה תעביר מידע לצדדים שלישיים המאחסנים את המידע ו/או מעבדים אותו, מחוץ למדינת ישראל ובכלל זה עשויה להעביר את המידע לצדדים שלישיים אשר ממוקמים במדינות שרמת ההגנה שלהם על המידע אינה תואמת את הוראות הדין הישראלי ואשר עשויות להעניק הגנה פחותה מזו הניתנת על פי דיני הגנת הפרטיות בישראל. המשתמש מצהיר כי החברה רשאית לפעול כמתואר לעיל בקשר עם המידע אודותיו וכי לא יהיו לו טענות בקשר עם כך.

5.              אבטחת מידע

החברה נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים ובהתאם לדין החל על פעילות החברה. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. החברה לא מתחייבת שהאתר ו/או המערכות המאחסנות מידע שעובר באמצעות האתר, יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע. בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד, הוא מתבקש לעדכן אותנו באמצעי ההתקשרות שבסעיף 15 למדיניות הפרטיות.

6.              הגבלת אחריות

החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו, אבטחתו ועוד.

7.              תקופת ההחזקה של המידע

החברה תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, אלא אם תקופת החזקה קצרה או ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

8.              מידע על אנשים אחרים  

אם המשתמש יספק מידע אישי לחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו ו/או צדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות אך ורק לאחר: (א) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן – (ב) המשתמש קיבל את ההסכמה הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש.

9.              Cookies

החברה עושה שימוש ב – cookies  ובטכנולוגיות אחרות כגון פיקסלים ועוד (להלן ביחד: "העוגיות") באמצעותם החברה אוספת מידע לא מזהה בקשר עם משתמשים באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם משתמש בוחר למסור מידע מזהה באתר, מידע זה יהיה מקושר למידע הלא מזהה שייאסף באתר.

עוגיות הן קבצי טקסט קטנים המאפשרות לאסוף מידע דרך מחשבי משתמשים או דרך דפדפן האינטרנט ובין היתר, את סוגי המידע הבאים: הדפים בהם ביקר המשתמש באתר, פעולות שביצע המשתמש באתר, משך הזמן ששהה המשתמש באתר, מידע שהמשתמש צפה בו באתר, מיקום גיאוגרפי משוער, טווח הגילאים של המשתמש, סוג המכשיר ממנו המשתמש נכנס לאתר, תחומי העניין של המשתמש, כתובת ה-IP של המשתמש (קרי, כתובת המחשב של המשתמש באינטרנט), מספר כניסות לאתר, מספר ההקלקות, רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט, גרסתו והעדפת שפה, שמות דומיינים ועוד.

החברה תעשה שימוש במידע שנאסף באמצעות העוגיות לצורך אחת או יותר מהמטרות הבאות: כדי לנהל ולתפעל  את האתר; כדי להקל על השימוש באתר; כדי להציג למשתמש תכנים ופרסומים באתר וכן מחוץ לאתר (לדוג' ברחבי האינטרנט, ב- Facebook, Google ועוד) אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר; כדי לנטר דפוסי פעילות באתר; כדי לערוך סטטיסטיקות לרבות חישוב מספרי משתמשים באתר; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר.

החברה עושה שימוש בעוגיות של מערכות פרסום כגון Google  ו – Facebook אשר מנטרות את השימוש של המשתמשים באתר. השימוש במידע שייאסף באמצעות העוגיות של Google  ושל   Facebook כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברות כאמור וניתן ללמוד אודות המידע שנאסף באמצעות העוגיות, השימוש במידע על ידי החברות כאמור, אופן ביטול העוגיות ועוד במדיניות הפרטיות של Google  https://policies.google.com/privacy?hl=iw. ובמדיניות הפרטיות של Facebook https://www.facebook.com/about/privacy . בשימוש באתר המשתמש נותן את הסכמתו למדיניות הפרטיות של החברות כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות המפורטות במדיניות הפרטיות, החברה תהיה רשאית להעביר מידע למערכות פרסום של צדדים שלישיים כגוןGoogle  ו – Facebook כדי להציג למשתמש תכנים ופרסומים אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו.

החברה עושה שימוש בשירותי אנליזה, ניתוח סטטיסטי ומחקר של צדדים שלישיים כגון Google Analytics. השימוש בשירותים של Google Analytics  כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics. ניתן ללמוד על המידע שנאסף במסגרת שירותים אלה, השימושים במידע, אופן ביטול העוגיות ועוד במדיניות הפרטיות של Google Analytics בלינק: https://policies.google.com/privacy.  בשימוש באתר המשתמש נותן את הסכמתו למדיניות הפרטיות של Google Analytics  .

משתמש אשר אינו מעוניין שהעוגיות יאספו במחשבו, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך, על המשתמש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן.

ביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים באתר לא יהיו זמינים או שאיכותם תיפגע. על אף האמור לעיל, עוגיות אשר חיוניות והכרחיות לתפעול וניהול האתר, לא ניתנות לביטול.

10.          קישורים והיפר קישורים

ייתכן שבאתר יוצעו קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר החברה אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם.

החברה לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים המופיעים באתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט וככל הנדרש, להתקשר ישירות עם ספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו בקשר עם כניסה, עיון, שימוש במידע ועוד.
מובהר כי החברה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג שהיא, בקשר עם האתרים האחרים לרבות בכל הקשור לאיסוף, שימוש, העברה של מידע באתרים האחרים, התוכן שיפורסם בדפים של האתרים האחרים ועוד.

11.          זכות עיון ותיקון המידע

הזכות לעיין ולתקן את המידע היא בהתאם להוראות החוק. אם המשתמש מעוניין לעיין במידע אודותיו המצוי במאגרי המידע של חברה ו/או לתקן את המידע כאמור, ניתן לעשות זאת באמצעות פנייה לחברה באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים בסעיף 16 למדיניות פרטיות זו להלן. ככל ולמשתמש זכויות נוספות המגיעות לו על פי דין זר ו/או אחר, עליו לפנות לחברה בהתאם לאמור לעיל לצורך טיפול במימושן.

12.          הדין החל וסמכות השיפוט

התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות זו וכן כל שינוי או תיקון שלה, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.

סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו.

13.          שינויים ועדכונים

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת על מנת שתשקף שינויים טכנולוגיים ו/או עסקיים ו/או משפטיים ו/או רגולטורים וכדומה, וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יעיד על הסכמת המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות לשינויים ולפיכך מוצע למשתמש לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.

14.          שונות 

המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.

אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.

15.          יצירת קשר

ככל שלמשתמש ישנן שאלות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות, המשתמש מוזמן לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת shimoni@alpha-beta.co.il .

 

מעודכן לחודש יולי 2023.

צור קשר

אם אתם משקיעים כשירים המעוניינים לעבוד אתנו נשמח לקבוע פגישה
באמצעות השארת פרטים בטופס הבא:

    הנתונים המפורטים מהווים מידע כללי בלבד בנוגע לפעילותה של הקרן. השקעה בקרן הינה על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי, בהתאם לאמור במסמכי ההשקעה של הקרן ולתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שמשקיע קיבלם לידיו, בדקם באמצעיו הוא ובאופן אישי וללא כל הסתמכות על האמור בדף זה או על מנהלי הקרן ונציגיה וחתם על כל מסמכי ההשקעה בקרן.

    אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ מס, ייעוץ משפטי, או ייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון על פי דין, המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. כל משקיע נדרש להעריך באופן עצמאי את מלוא היבטי ההשקעה בקרן. זכויות בקרן אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור ומידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בקרן. מובהר ומודגש כי ניירות הערך של הקרן יוצעו ויימכרו ללא יותר מ-35 ניצעים/משקיעים במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לכל הצעה או מכירה כאמור, בצירוף ניצעים ומשקיעים כשירים, אשר ייבחרו בהליך הקבוע על ידי השותף הכללי לפי פרמטרים שונים שנקבעו, כגון סכום השקעה מינימלי, התאמת המשקיע לאופקי ההשקעה בקרן וכיוצא באלה. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה עודפת, או הימנעות מהפסד.

    אין בתוצאות עבר כדי להוות אינדיקציה או התחייבות כלשהי לגבי פעילות בקרן או תוצאות עתידיות של הפעילות בקרן. כל הנתונים המופיעים לעיל אינם מבוקרים וכפופים לשינויים. הקרן והשותף הכללי בה אינם ערבים לדיוק, שלמות, או שימושיות, המידע או הנתונים שהוצגו לעיל. כל הזכויות במסמך זה שמורות, וכל שעתוק או הפצה של מסמך זה, או חשיפה של תוכנו בדרך כלשהי בשלמותו או בחלקו ללא הסכמה מראש ובכתב של נציג הקרן, הינם אסורים