מוצרי אלפא ביתא

אלפא ביתא, כחברת פינטק המתמחה באסטרטגיות השקעה כמותיות, מתפקדת כחברת מחקר ופיתוח המספקת שירותים לכל הפעילויות העסקיות של חברות הבת והקרנות שתחתיה.

הפעילויות העסקיות שתחת אלפא ביתא מתחלקות ל-2: ייעוץ השקעות לקרנות נאמנות (בניהול אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ) כדלקמן: קרנות מחקות וקרנות נאמנות אקטיביות, וניהול קרנות אלטרנטיביות.

קרנות אלטרנטיביות1

קרנות מחקות2

קרנות נאמנות אקטיביות2

אלו הם מוצרי אלפא ביתא:

קרנות אלטרנטיביות

הקרנות האלטרנטיביות הן קרנות גידור1 שמשתמשות במגוון אסטרטגיות השקעה כמותיות מתקדמות במגוון רחב של שווקים גלובליים.

קרנות מחקות2

הקרנות המחקות הן קרנות נאמנות בניהול אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ העוקבות אחרי מדדי ה-SmartBeta שיוצרת אלפא ביתא, מתוך מטרה להשיג תוצאות הקרובות ביותר לתפקוד המדדים.

קרנות נאמנות אקטיביות2

קרנות נאמנות אקטיביות המנוהלות על ידי אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע״מ ובייעוץ השקעות של החברה, אשר מנהל את נכסי הקרן בהתאם להוראות הדין ומדיניות ההשקעות של כל קרן. בתשקיף הקרן מוגדר נכס ייחוס אחד או יותר, אשר הקרן מנסה להשיג תשואה דומה לשיעור השינוי באותו נכס/ים.

צור קשר

אם אתם משקיעים כשירים המעוניינים לעבוד אתנו נשמח לקבוע פגישה
באמצעות השארת פרטים בטופס הבא:

    הנתונים המפורטים מהווים מידע כללי בלבד בנוגע לפעילותה של הקרן. השקעה בקרן הינה על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי, בהתאם לאמור במסמכי ההשקעה של הקרן ולתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שמשקיע קיבלם לידיו, בדקם באמצעיו הוא ובאופן אישי וללא כל הסתמכות על האמור בדף זה או על מנהלי הקרן ונציגיה וחתם על כל מסמכי ההשקעה בקרן.

    אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ מס, ייעוץ משפטי, או ייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון על פי דין, המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. כל משקיע נדרש להעריך באופן עצמאי את מלוא היבטי ההשקעה בקרן. זכויות בקרן אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור ומידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בקרן. מובהר ומודגש כי ניירות הערך של הקרן יוצעו ויימכרו ללא יותר מ-35 ניצעים/משקיעים במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לכל הצעה או מכירה כאמור, בצירוף ניצעים ומשקיעים כשירים, אשר ייבחרו בהליך הקבוע על ידי השותף הכללי לפי פרמטרים שונים שנקבעו, כגון סכום השקעה מינימלי, התאמת המשקיע לאופקי ההשקעה בקרן וכיוצא באלה. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה עודפת, או הימנעות מהפסד.

    אין בתוצאות עבר כדי להוות אינדיקציה או התחייבות כלשהי לגבי פעילות בקרן או תוצאות עתידיות של הפעילות בקרן. כל הנתונים המופיעים לעיל אינם מבוקרים וכפופים לשינויים. הקרן והשותף הכללי בה אינם ערבים לדיוק, שלמות, או שימושיות, המידע או הנתונים שהוצגו לעיל. כל הזכויות במסמך זה שמורות, וכל שעתוק או הפצה של מסמך זה, או חשיפה של תוכנו בדרך כלשהי בשלמותו או בחלקו ללא הסכמה מראש ובכתב של נציג הקרן, הינם אסורים