תנאי שימוש

1.         כללי

1.1.                  ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת אלפא ביתא (איי.אס.איי) אינדקסים להשקעות (2007) בע"מ, ח"פ 514035781, מכתובת אריה דיסנצ'יק 5, תל אביב, 6935640 (להלן: "החברה"), המפעילה את האתר: www.alphabeta.co.il (להלן: "האתר").

1.2.                  ההוראות שבמסמך תנאי שימוש זה וכן מדיניות הגנת הפרטיות ומדיניות ה-Cookies של החברה (להלן יחד: "תנאי השימוש") יחולו על השימוש באתר ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמש באתר (להלן: "המשתמש") לבין החברה. לפיכך, אנא קרא את תנאי השימוש בעיון רב.

1.3.                  שימוש המשתמש באתר מהווה את הסכמתו המפורשת של המשתמש להוראות תנאי השימוש. ככל שהמשתמש אינו מסכים לאמור בתנאי השימוש, עליו להימנע מלבצע כל שימוש באתר.

1.4.                  תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

1.5.                  כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.

1.6.                  המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.7.                  במקרה בו תהא סתירה בין האמור באתר ו/או בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, תגברנה הוראות תנאי השימוש.

2.         התכנים והמידע המוצג באתר

2.1.                  האתר כולל מידע כללי אודות החברה, תחום פעילותה ושירותים שונים המוצעים על ידה. המידע והתכנים המוצגים באתר (להלן ביחד: "המידע") הוא מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד, על בסיס"AS-IS" , המוצג בפני המשתמש לשימושו הפרטי למטרות מידע בלבד.

2.2.                  המידע באתר אינו מהווה המלצה, חוות דעת או יעוץ. למען הסר ספק, מובהר כי כל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינה באחריותו המלאה של המשתמש והחברה לא תישא באחריות בגין כך ו/או בקשר עם כל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו.

2.3.                  החברה עושה מאמצים כדי שהמידע המוצג באתר יהיה נכון, מעודכן ומלא. ואולם יתכן שהמידע אינו שלם ויתכן שנפלו טעויות טכניות וכן טעויות אחרות במידע. מובהר כי החברה אינה אחראית לאי דיוקים ולטעויות שנפלו במידע ובקשר עימו.

2.4.                  החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, זמני /או קבוע, ו/או לתקן או לשנות את אופיו ו/או תוכנו ו/או עיצובו ו/או את המידע הכלול בו. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם האמור.

2.5.                  החברה רשאית לפרסם באתר מעת לעת חוות דעת של אנשי מקצוע, מאמרים, כתבות ועוד. החברה אינה אחראית למידת הדיוק או השלמות של כל מידע או דעה אשר נכללו בתכנים האמורים, ולא תישא בכל אחריות להם ו/או להתאמתם למטרה כלשהי. למען הסר ספק,  החברה לא תישא בכל נזק או חבות כתוצאה מהסתמכותו של מי מהמשתמשים על תוכן ו/או מידע כאמור ו/או שימוש בתוכן ו/או המידע.

3.         השימוש באתר

3.1.                  המשתמש מתחייב להשתמש באתר בהתאם להוראות כל דין והוראות תנאי השימוש.

3.2.                  המשתמש מתחייב כי לא יגרום לכל נזק לחברה ולאתר ולא יבצע ולא יסייע לביצוע פעולות אשר עשויות לגרום לנזקים כאמור, לרבות אך לא רק מתחייב המשתמש כי לא יבצע ולא יאפשר לאחר:

3.2.1.        להשתמש באתר ו/או בתוכן לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה;

3.2.2.        להשתמש באתר ו/או בתוכן למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של החברה בכתב ומראש;

3.2.3.        להסיר או להפריד מהתוכן ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®);

3.2.4.        להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי אודות משתמשים, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, זחלן, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע;

3.2.5.        לפגוע או לשבש פעולות האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר;

3.2.6.        להפר הוראות כל דין בקשר עם השימוש באתר;

3.2.7.        לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול על תשתית האתר;

3.2.8.        לעקוף את האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר;

3.2.9.        להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתוכן או באתר או בתמונות ו/או צילומים ו/או כל יצירה אחרת אשר מוצגת באתר ו/או סימני מסחר ו/או שמות מסחר ו/או מותגים, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה;

3.2.10.    למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר;

3.2.11.    להפר את תנאי השימוש וכל חלק מהם;

3.3.                  המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי תנאי שימוש אלה, חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית בקשר עם החברה ו/או האתר.

3.4.                  הייתה לחברה סיבה לחשוד כי הפר משתמש תנאי מתנאי השימוש, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי דין:

3.4.1.        לחסום את גישת המשתמש לאתר ו/או חלק ממנו;

3.4.2.        לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו היא זכאית על פי כל דין.

4.         היעדר אחריות

4.1.                  החברה וכל מי מטעמה (לרבות מנהליה, עובדיה, שלוחיה ו/או נציגיה) לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש, למי מטעמו ו/או לצד שלישי, בקשר עם השימוש באתר, הסתמכות על תכני האתר, שימוש בשירותים המוצגים באתר, וכל הכרוך והקשור בכך – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

4.2.                  היה ועל אף האמור לעיל, ייקבע בערכאה שיפוטית כי לחברה אחריות כלשהי כלפי המשתמש, אזי אחריות של החברה ו/או מטעמה, לרבות אך לא רק אחריות בגין הפסד, נזקים, סעדים עלויות והוצאות (לרבות הוצאות שכ"ט סבירות) תוגבל לנזקים ישירים בלבד. למען הסר ספק, החברה לא תהא אחראית, לנזק עקיף, תוצאתי, מיוחד ו/או עונשי כלשהו.

5.         שיפוי

המשתמש מתחייב בזאת לשפות את החברה (לרבות מנהליה, עובדיה ו/או כל מי מטעמה) ו/או כל צד שלישי מפני כל נזק, אובדן, חבות, הפסד, הוצאה, תביעה או דרישה ולרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו"ד, שיגרם לחברה ו/או מי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו בעקבות שימוש המשתמש ו/או מי מטעמו באתר שלא כדין ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש, לרבות, אך לא רק, בשל הפרת זכויות קניין רוחני, סודיות, קניין או פרטיות.

6.         משלוח דברי פרסומת, ניוזלטרים ודיוור ישיר

6.1.                  החברה מציעה למשתמש לקבל מהחברה וכל מי מטעמה ניוזלטרים, מידע על הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי, לרבות דברי פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשנ"ב-1982 (להלן: "ההודעות" ו-"החוק" בהתאמה). הסכמת המשתמש לקבלת ההודעות מהווה הסכמה מפורשת לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות החוק.

6.2.                  במילוי הפרטים באתר ואישר קבלת חומרים פרסומיים, המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת לקבל את ההודעות בכל האמצעים האלקטרוניים לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, דוא"ל, הודעת מסר קצר, SMS ועוד.

6.3.                  למען הסר ספק, המשתמש ימסור לחברה את פרטי הקשר שלו בלבד.

6.4.                  המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו לקבלת הודעות וחומרים פרסומיים בכל עת, באמצעות פניה לחברה.

7.         קניין רוחני

7.1.                  כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, המדדים, מערכת ״אלפא אקסס״ וכל תוסף, תוספת ו/או שיפור בה, השיטות, השירותים, השם, הלוגו, שמות המותג, התמונות, הצילומים, הטקסטים, שמות הדומיין וכיוב' הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות שירותי החברה וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו (להלן: "הקניין הרוחני").

7.2.                  אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לשדר, לבצע יצירה נגזרת, לפרסם, להפיץ, לבצע פומבית, לעבד, לערוך, למכור, לשווק ו/או לתרגם מידע כלשהו מן האתר ו/או חלקים ממנו (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. מובהר, כי במסגרת שימוש המשתמש באתר לא מוענקת לו כל רישיון או זכות בקניין הרוחני או באתר או בכל חלק מהם.

7.3.                  אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות השירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים החברה בלא קבלת הסכמה מפורשת של החברה מראש ובכתב.

7.4.                  אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. כל שימוש בקניינה זה של החברה יעשה על פי הוראות תנאי השימוש בלבד.

8.         קישורים לאתרים

האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר החברה איננה מפקחת עליהם או בודקת אותם, לרבות מהימנותם ו/או חוקיותם ו/או כל הקשור לאבטחתם, אינה אחראית לאמור בהם ואינה מציגה מצג כלשהו באשר לנכונותם והתאמתם של האתרים ו/או המידע בהם. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ולצד שלישי, בגין השימוש באתר ו/או דפי אינטרנט כאמור ו/או התוכן שמפורסם בהם, והשימוש הינו על אחריות המשתמש בלבד.

9.         הדין החל וסמכות השיפוט

התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.

10.               תנאים נוספים

10.1.              ככל שהוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

10.2.              אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה לפי כל דין.

10.3.              ויתור, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה לא ייחשב כויתור של החברה על זכות מזכויותיה לפי תנאי שימוש אלה או על פי דין, ולא ישמש מניעה לתביעה על ידה או מי מטעמה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה באופן מפורש ובכתב.

10.4.              החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת או התראה על כך. תנאי שימוש עדכניים שיפורסמו באתר יחייבו את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש לאחר עדכון התנאים יהווה הסכמה של המשתמש לתנאים המעודכנים לרבות לשינויים שנערכו.

11.               צור קשר

באפשרותך ליצור עמנו קשר בנוגע לכל שאלה אודות השימוש באתר, בדוא"ל: office@alpha-beta.co.il.

 

מעודכן לחודש יולי 2023.

צור קשר

אם אתם משקיעים כשירים המעוניינים לעבוד אתנו נשמח לקבוע פגישה
באמצעות השארת פרטים בטופס הבא:

    הנתונים המפורטים מהווים מידע כללי בלבד בנוגע לפעילותה של הקרן. השקעה בקרן הינה על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי, בהתאם לאמור במסמכי ההשקעה של הקרן ולתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שמשקיע קיבלם לידיו, בדקם באמצעיו הוא ובאופן אישי וללא כל הסתמכות על האמור בדף זה או על מנהלי הקרן ונציגיה וחתם על כל מסמכי ההשקעה בקרן.

    אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ מס, ייעוץ משפטי, או ייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון על פי דין, המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. כל משקיע נדרש להעריך באופן עצמאי את מלוא היבטי ההשקעה בקרן. זכויות בקרן אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור ומידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בקרן. מובהר ומודגש כי ניירות הערך של הקרן יוצעו ויימכרו ללא יותר מ-35 ניצעים/משקיעים במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לכל הצעה או מכירה כאמור, בצירוף ניצעים ומשקיעים כשירים, אשר ייבחרו בהליך הקבוע על ידי השותף הכללי לפי פרמטרים שונים שנקבעו, כגון סכום השקעה מינימלי, התאמת המשקיע לאופקי ההשקעה בקרן וכיוצא באלה. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה עודפת, או הימנעות מהפסד.

    אין בתוצאות עבר כדי להוות אינדיקציה או התחייבות כלשהי לגבי פעילות בקרן או תוצאות עתידיות של הפעילות בקרן. כל הנתונים המופיעים לעיל אינם מבוקרים וכפופים לשינויים. הקרן והשותף הכללי בה אינם ערבים לדיוק, שלמות, או שימושיות, המידע או הנתונים שהוצגו לעיל. כל הזכויות במסמך זה שמורות, וכל שעתוק או הפצה של מסמך זה, או חשיפה של תוכנו בדרך כלשהי בשלמותו או בחלקו ללא הסכמה מראש ובכתב של נציג הקרן, הינם אסורים